تخریب کننده بتن

تخریب کننده SBF-Katrock
» شرح محصول
کتراک آخرین پدیده حاصل از تکنیک برتر در تهیه مواد تخریبی بدون انفجار می باشد.این محصول با قدرت افزایش حجم بسیار زیادهر نوع سنگ یا بتن غیر مسلح یا مسلح را تخریب می نماید.
» روش گام به گام استفاده
1-در سنگها یا بتن های ایستاده و آزاد سوراخها باید بصورت عمودی و در سنگها و بتن های نهفته چالها با زاویه 30درجه نسبت به محور سنگ یا بتن حفر شوند.
2- فواصل چالها باید منظم و مطابق با دستورالعمل بوده بدین منظورفاصله اولین چال از لبه آزاد سنگ حداکثر 10سانتیمتر و فواصل سوراخها از در وسط از 25 سانتیمتر شروع می گردد.
3-چالهای حفاری شده به یکدیگر راه نداشته و عاری از مواد زاید باشند.
4-بهترین قطر مته برای چال زدن 4 سانتیمربوده و فاصله سوراخها با یکدیگر 25 تا 30 سانتی متر در نظر گرفته شود .
5- هر کیلوگرم کتراک با یک و یک سوم آب و در زمستان با 1.5 لیتر آب که دمای آن بر حسب درجه حرارت محیط تنظیم می شود ،مخلوط نمائید.
6- عمل اختلاط می بایست در سطل پلاستیکی پاکیزه صورت پذیرو تا جایی ادامه یابدکه مخلوط حاصل کاملاً همگن و عاری از حبابهای هوا گردد.
7-پس از اختلاط کامل نهایتاً می بایست تا 10 دقیقه مخلوط به داخل سوراخها ریخته شود
» نوع بسته‌بندي
کیسه 20 کیلوگرمی
» حفاظت و ایمنی.
در صورت تماس با پوست قبل از خشك شدن با آب شسته شود.
در صورت تماس با چشم و يا نفوذ به دهان بلافاصله با آب فراوان شسته و به پزشك مراجعه شود .
در هنگام اختلاط واجرا حتماً از دستکش و عینک استفاده شود
به هیچ عنوان به سوراخ حاوی SBF-Katrock از نزدیک و بدون عینک نگاه نکنید .